wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Chrzest Święty

chrzest święty

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie." (KKK 1213)

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne. Ustanowił go Chrystus i "powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.

"Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: »Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego« (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników. Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone."

Chrzest jest początkiem nowego życia - życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem. Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

Obowiązki rodziców dziecka:

 • - przygotowują się do chrztu dziecka,
 • - są obecni,
 • - publicznie proszą o chrzest,
 • - kreślą znak krzyża na czole dziecka,
 • - wyrzekają się szatana,
 • - składają wyznanie wiary,
 • - niosą niemowlę do chrzcielnicy,
 • - otrzymują specjalne błogosławieństwo,
 • - doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie),
 • - są świadkami wiary dla dziecka,
 • - przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
 • - spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.),
 • - razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
 • - wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich,
 • - obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
 • - świętują dzień Patrona,
 • - uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość, szacunek dla starszych),
 • - zawierzają dziecko Bogu:

"Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach".

"Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja. Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja. Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów".

Obowiązki rodziców chrzestnych:

 • - wyznaczeni przez rodziców,
 • - przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie,
 • - nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest,
 • - należą do Kościoła katolickiego,
 • - jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie,
 • - wyrzekają się szatana,
 • - wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest,
 • - otrzymują specjalne błogosławieństwo,
 • - trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu,
 • - pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka,
 • - prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie,
 • - żyją wiarą, nadzieją i miłością,
 • - modlą się za chrześniaka,
 • - kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną,
 • - zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium,
 • - w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.

Sakramentu Chrztu Św. udziela się w III Niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 11.00


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z CHRZTEM

Rodzice dziecka:

 1. Zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu chrztu św. w sobotę o godz. 18.00 na tydzień przed III niedzielą miesiąca, przynoszą ze sobą odpis aktu urodzenia z USC.
 2. Przystępują do Sakramentu Pokuty.
 3. Nie można udzielać sakramentu chrztu św. małym dzieciom bez faktycznej wiedzy rodziców lub wbrew ich woli.
 4. Jeśli rodzice dziecka żyją w związku cywilnym, kapłan powinien doprowadzić ich do zawarcia małżeństwa sakramentalnego przed chrztem dziecka. W wypadku, gdy rodzice żyją bez ślubu kościelnego z powodu przeszkód kanonicznych, należy żądać oświadczenia od rodziców dziecka i chrzestnych, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej.

Rodzice chrzestni:

 1. Posiadają zaświadczenie z parafii zamieszkania o życiu religijnym.
 2. Obowiązkowo uczestniczą w konferencji przed chrztem św.
 3. Przedstawiają zaświadczenie ważnie odbytej spowiedzi św.
 4. Młodzież przedstawia zaświadczenie o aktualnym uczęszczaniu na katechizację.
 5. Przynoszą na chrzest świecę i białą szatę.

W dniu chrztu św.:

 1. Rodzice lub chrzestni o godz. 10.45 zgłaszają się do zakrystii i składają brakujące podpisy, chrzestni, którzy nie uczestniczyli w naszej parafii w konferencji przedchrzcielnej przynoszą zaświadczenie, że są wierzącym i praktykującymi katolikami oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi św.
 2. Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii.

  Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

Nie mogą fotografować lub operować kamerą video osoby, które nie mają zezwolenia z Kurii.

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi następujące osoby:

 1. Nieochrzczone.
 2. Należące do jakiejś sekty religijnej.
 3. Które publicznie zaparły się wiary.
 4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary i religii.
 5. Będące publicznymi, jawnymi grzesznikami.
 6. Żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.
powrót