wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Rozwadów, dnia 16 lutego 2014 rok

Modlitwa koronacyjna obrazu
wezwaniem do naśladowania Jezusa i Maryi

(VI niedziela zwykła r. „A”)

Syr 15,15-20;
1 Kor 2,6-10;
Ps119
Mt 5,17-37

Wstęp

„Ucz mnie, bym przestrzegał twego Prawa
I zachowywał je całym sercem” (Ps 119, 33-34)

Dnia 25 maja bieżącego roku odbędzie się koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie. Obraz łaskami słynący blisko 260. lat cieszy się czcią w nadsańskim grodzie1.

Zbliżająca się uroczystość koronacyjna Obrazu jest nie tylko świętowaniem w rozwadowskim sanktuarium, które ma szczęście i przywilej posiadać ten wizerunek, ale ma stać się uroczystością wszystkich jego mieszkańców i duchowieństwa, wszystkich parafii i kościołów na terenie Stalowej Woli i całej diecezji sandomierskiej. Wszyscy powinni w niej uczestniczyć i w miarę możności przyczynić się do jej należytego przeprowadzenia2. Dlatego przygotowujemy się do tego historycznego wydarzenia między innymi przez modlitwę i refleksję. Zatem w dzisiejszym rozważaniu zastanowimy się nad modlitwą koronacyjną, która jest dla nas wezwaniem do naśladowania Jezusa i Maryi. W tym celu przemyślmy trzy wątki w kontekście dzisiejszej liturgii Słowa:

 1. Modlitwa koronacyjna Obrazu Maryi
 2. Naśladowanie Jezusa i Maryi w wierności Bożemu Prawu
 3. Zachowanie Prawa Bożego naszą „koroną” dla Maryi
I. Modlitwa koronacyjna Obrazu Maryi

Główną część obrzędu koronacji Obrazu stanowi modlitwa uwielbienia Boga i prośby do Niego3:

1. Modlitwa uwielbienia Boga

Modlitwa rozpoczyna się od błogosławieństwa Boga, czyli uwielbienia Go (por. Mt 11,25; Łk 10,21):

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości poniżasz pysznych, a wywyższasz pokornych; najwspanialszy przykład tego wywyższenia dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego dziewiczej Matce4.

Dalej następuje część anamnetyczna, czyli modlitwa nawiązująca do kenozy i wywyższenia Syna Bożego, wyrażająca się w słowach:

Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy, jako Król nad królami i Pan nad panami5.

W dalszej modlitwie jest nawiązanie do pokory i wywyższenia Maryi:

Także i Dziewica, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na Rodzicielkę Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz, wywyższona ponad chóry anielskie, króluje w chwale z Synem i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako Pośredniczka łask i Królowa miłosierdzia6.

Zatem Jezus i Maryja najpierw przeżywają upokorzenie, a następnie wywyższenie (por. Łk 1,51-52) stając się dla nas konkretnymi przykładami do naśladowania7.

2. Prośba o naśladowanie Jezusa i Maryi

W dalszej części jest prośba:

Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i wypełniając przykazanie miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie braci. Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą8.

W modlitwie tej jest zachęta do naśladowania Jezusa i Maryi, na drodze przykazania miłości Boga i człowieka, umartwienia i pokory. Taka droga prowadzi Jezusa do wywyższenia i umiejscowienia Go po prawicy Ojca (por. Mk 16,19; Dz 2,33), co pozwala nazywać Go „Królem królów i Panem panujących” (por. Ap 19,16). Ta droga również prowadzi Maryję do godności Królowej (por. 1 Krl 2,19-20; Ap 12,1). Królewska godność Maryi wynika z uczestnictwa w królewskości Chrystusa (por. KK 59,62)9.

Zatem modlitwa koronacyjna jest wezwaniem dla nas, byśmy naśladowali Jezusa i Maryję w wierności Prawu Bożemu.

II. Naśladowanie Jezusa i Maryi w wierności Prawu Bożemu
 1. Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje Chrystusa, który udoskonala Dziesięć Przykazań Bożych.
 2. Dlatego mówi dzisiaj do nas Bóg:
  • „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie...” (por. Wj 20,3; Pwt 5,7).
   • Na ulicach miast aż roi się od szyldu wróżek. Podobnie jak Żydzi u stóp Synaju stawiamy sobie złote bożki oddając im hołd i paląc dla nich kadzidło. Ich imiona to: władza, pieniądze, seks, narkotyki i alkoholizm.
  • „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił...” (por. Wj 20,8; Pwt 5,12).
   • Dla wielu Polaków dzisiaj świątynią stają się super czy hiper markety, a liturgią niedzielną handel i biznes. Od rana ciągną tam całe rodziny jak do sanktuarium, kościoły pustoszeją w miejsce wypełniających się magazynów. Jak tu nie płakać nad polskim chrześcijaństwem10.
  • „Nie zabijaj...” (por. Wj 20,13; Pwt 5,17).
   • Niemal co tydzień słyszymy w mediach o strasznych, potwornych zbrodniach popełnianych przez nastolatków czy „zwyrodniałe matki”... Chodzi tu o istotną sprawę, jaką jest życie człowieka. Mamy się zdecydowanie solidaryzować z lekarzami, by im nie ograniczano sprzeciwu sumienia. Dlatego winniśmy bronić sumienia lekarzy, bo medycyna pozbawiona sumienia staje się wrogą dla człowieka, często medycyną kryminalną11.
  • „Nie cudzołóż...” (Wj 20,14).
   • Często odpowiedzią są agencje towarzyskie, pornografia, prostytucja uliczna i szerząca się herezja antropologiczna gender. Jest ona zanegowaniem planu Bożego, a jej promowanie krzywdzi i kobiety i mężczyzn, zwłaszcza dzieci. Ideologia gender jest programem antyrodzinnym i antyludzkim. Dlatego Kościół broni przed nią człowieka, bo Kościół to skała, o którą rozbił się komunizm, nazizm i musi się rozbić gender12. Dokąd idziesz Polsko? Panno wierna Prawu Bożemu, ratuj nas na tej drodze donikąd13.
III. Zachowanie Prawa Bożego naszą „koroną” dla Maryi
 1. Trzeba stwierdzić, iż za mało w nas pobożności wyrażającej się w wierności Prawu Pana. To ciemna plama naszej polskiej religijności. Chlubimy się wielką nowenną, peregrynacją cudownych wizerunków, wspaniałymi ślubowaniami każdego roku, wzrostem liczebnym pielgrzymek, koronacją obrazów, a mimo to wcale nie zmniejsza się łamanie Prawa Pana. Z nabożeństwem do Maryi potrafimy łączyć nagminne łamanie Prawa - Dekalogu14. Nabożeństwo do Matki Jezusa nie uczy nas wierności Prawu Pana. Pamiętajmy, że prawdziwe nabożeństwo do Maryi nie polega na łatwowierności, sentymentalizmie, lecz na głębokiej wierze i na naśladowaniu Jej wierności Prawu; i na naśladowaniu Jej Syna. Bez wierności Prawu Bożemu, nie ma prawdziwej pobożności maryjnej. Taka pobożność nie jest katolicka i łatwo przeradza się w pobożną ckliwość, która nie ma wpływu na życie chrześcijańskie15.
Zakończenie
 1. Prośmy Pana, abyśmy umieli naśladować Jezusa i Maryję w wierności Prawu Bożemu.
 2. Niech zachowywanie Przykazań Chrystusa w których zawarty jest cały Dekalog, będzie naszą „koroną” ofiarowaną Pani Rozwadowskiej z okazji Jej koronacji. Ona pragnie najbardziej od nas wierności okazywanej Chrystusowi. To jest nasz dar „koronacyjny” dla Pani Rozwadowskiej.
 3. Zakończmy psalmem:
  „Naucz mnie Panie, drogi Twoich ustaw
  Bym ich przestrzegał do końca
  Ucz mnie, bym przestrzegał twego Prawa
  I zachowywał je całym sercem” (Ps 119,33-34).

Amen.


1 Zob. M. Rehorowska, 310 lat Rozwadowa nad Sanem (1690-2000), Stalowa Wola Rozwadów, s. 71.

2 Por. S. Wyszyński, Listy Pasterskie Prymasa Polski 1946-1974, Paryż 1975, s. 661.

3 Kongregacja ds. Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów, Obrzędy koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny, Katowice 2004, nr 15, s. 13-14.

4 Tamże, nr 15, s. 13.

5 Tamże.

6 Tamże, nr 15, s. 14.

7 Por. M. Kowalczyk, Maryjny aspekt kerygmatu zbawienia, w: (red. Sz. Stułkowski) Wierzę w Syna Bożego. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Poznań 2013, s. 242.

8 Kongregacja ds. Kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów, Obrzędy koronacji wizerunku,... nr 15, s. 14.

9 Por. M. Kowalczyk, Maryjny aspekt kerygmatu zbawienia,... s. 242-243.

10 Por, tamże, s. 244.

11 Por. H. Hoser, Gender jest herezją, „Nasz Dziennik” 2013, 7-8 grudnia, s. 9.

12 Por. Ks. D. Oko, Wykładowca krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II wystąpił (styczeń 2014 r.) w Sejmie z wykładem „Ideologia gender - zagrożenie dla cywilizacji” na zaproszenie Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski.

13 Por. J. Kudasiewicz, Biblijna droga pobożności maryjnej, Kielce 2002, s. 165 n.

14 Por. J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1991, s. 76.

15 Por. tamże, s. 76-77; J. Kudasiewicz, Biblijna droga pobożności maryjnej,... s. 165.