wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Dziewica Modląca się w Wieczerniku

(Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej
w Stalowej Woli - Rozwadowie,
dnia 23 maja 2015 roku)

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,
Maryją Matką Jezusa i braćmi Jego”
 (Dz 1,13-14)

Wstęp

Dzieje Apostolskie (1, 12-14) pokazują Maryję w domu matki Marka wraz z apostołami, uczniami, niewiastami a nawet dziećmi. Zgromadzeni w jerozolimskim wieczerniku oczekują obiecanego Ducha Świętego (Dz 1,8). W sercu tej wspólnoty pierwszorzędna rolę odgrywa modląca się o dar Bożego Ducha Matka Jezusa1.

W przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego, jesteśmy zgromadzeni na modlitwie w rozwadowskim wieczerniku oczekując z Maryją na dar Pięćdziesiątnicy. Niech naszemu wigilijnemu czuwaniu towarzyszą: refleksja (1), przesłanie (2) i modlitwa (3).

1. Refleksja

Z teologii świętego Łukasza, autora opisu Zesłania Ducha Świętego wynika, że obecność Maryi we wspólnocie rodzącego się Kościoła była obecnością modlitewną. „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją Matką Jezusa i braćmi Jego” (Dz 1,13-14).

W tej krótkiej frazie Ewangelista ukazuje teologiczną charakterystykę modlitwy maryjnej noszącej następujące cechy:

a) Pierwszą cechą tej modlitwy to wspólnotowość. Maryja modli się z braćmi i siostrami w Kościele, z Kościołem i za Kościół. Modli się tak jak wszyscy tworzący wspólnotę jerozolimską.

b) Drugą cechą tej modlitwy jest wytrwałość. Maryja ze wszystkimi intensywnie i wytrwale oczekuje na zstąpienie Ducha Świętego.

c) Trzecią cechą charakteryzującą modlitwę Maryi jest jej jednomyślność. Matka Jezusa czynnie współdziała w jednoczącej modlitwie spajając rodzinę Kościoła. Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2,1-4) jest odpowiedzią na jednomyślną modlitwę pierwotnej wspólnoty, zgromadzonej wokół Maryi.

d) Czwartą cechą tej modlitwy to jej służebny charakter. Maryja prosiła dla Kościoła o dar Ducha Świętego, który stanie się mocą świadectwa i apostolstwa dla uczniów Pana (zob. Dz 1,8)2.

2. Przesłanie

a) Znajdujemy się w rozwadowskim wieczerniku, gdzie od trzech stuleci Maryja modli się ze wspólnotą braci i sióstr, by od „Ducha Świętego otrzymywali moc zrodzenia Chrystusa w własnych duszach”3.

b) Z racji I rocznicy koronacji Cudownego Wizerunku naszej Pani rozwadowskiej, jesteśmy szczególnie wezwani, aby zapatrzeć się w Dziewicę modlącą się4, aby od Niej uczyć się modlitwy wspólnotowej, wytrwałej, jednomyślnej i służebnej.

Niech w szkaplerznym sanktuarium trwa codziennie wspólnotowa modlitwa, niech będzie ona wytrwała w jedności z braćmi i siostrami tu przybywającymi, i niech obejmuje intencje Kościoła lokalnego, diecezjalnego i Powszechnego.

Na ścianie Pałacu Apostolskiego widoczna z każdego miejsca placu świętego Piotra, znajduje się ogromna (ponad 2,5 m) mozaika zwana Mater Ecclesia. W dolnej części wizerunku umieszczono herb Jana Pawła II z wezwaniem Totus Tuus. Mozaika ta została ułożona na przełomie listopada i grudnia 1981 roku, pół roku po zamachu za uratowanie życia papieża. 8 grudnia tegoż roku, podczas modlitwy Anioł Pański, Ojciec święty powiedział: „Teraz pobłogosławię Obraz Matki Kościoła, wyrażając pragnienie, aby wszyscy, którzy przybędą na plac świętego Piotra, wznieśli ku Niej swoje oczy z uczuciem synowskiego zaufania, kierując do Niej własne pozdrowienie i własną modlitwę”5.

Szczególnie dziś z okazji I. rocznicy koronacji cudownej Ikony, wznieśmy nasze oczy do Matki Szkaplerznej, z zaufaniem skierujmy do Niej nasze pozdrowienie i serdeczną modlitwę.

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami,
Maryją Matką Jezusa i braćmi Jego”
 (Dz 1,13-14)

3. Modlitwa

Zakończenie - modlitwą świętego Ildefonsa6:

„Proszę Cię, proszę Cię Panno święta, bym posiadł Jezusa z tego Ducha, z którego Ty zrodziłaś Jezusa. Oby dusza moja otrzymała Jezusa przez tego Ducha, przez którego Twoje łono poczęło tegoż Jezusa (...). Obym miłował Jezusa w tym Duchu, w którym Ty uwielbiasz Go jako Pana, patrzysz na niego jako Syna”.

Ks. Zdzisław Janiec - KUL


1 Por. J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela, Kielce 1991, s. 237; tenże, „Oto Matka twoja” (Biblijny katechizm maryjny), Kielce 2007, s. 115.

2 Por. J. Kudasiewicz, Matka Odkupiciela..., s. 239-240; tenże, „Oto Matka twoja”..., s. 115-117.

3 Zob. Paweł VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus z dnia 2 lutego 1974 roku, nr 26. Zob. w: Tak czcić Matkę Bożą, red. S. C. Napiórkowski, Niepokalanów 2004 s. 33-118.

4 Por. tamże, nr 18.

5 A. Zwoliński, Rok z Maryją. Kazania na święta maryjne, Kraków 2014, s. 51.

6 Zob. Paweł VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus... , nr 26.