wizyt(y) od 30.11.2008 r.

Obrzęd zaręczyn i błogosławieństwa narzeczonych

Narzeczeni, ich rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i zaproszeni przyjaciele gromadzą się w domu jednego z narzeczonych w celu zawarcia zaręczyn oraz błogosławieństwa narzeczonych. Na ołtarzyku rodzinnym lub na stole umieszczamy krzyż lub obraz religijny, Biblię, świece i kwiaty, które nadają spotkaniu charakteru religijnego, bardziej radosnego i uroczystego.

Obrzędowi może przewodniczyć ojciec lub matka jednego z narzeczonych. Spotkanie rozpoczynamy od znaku krzyża świętego.

P.    W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W.    Amen.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

P.    Bracia i siostry, posłuchajmy z uwagą Słów świętego Pawła Apostola do Kolosan.

Kol 3.12-17

Bracia! Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko |przyobleczcie| miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele.

I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z |całym swym| bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem laski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko |czyńcie| w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

OBRZĘD ZARĘCZYN

Narzeczony:    Kochani Rodzice, z wielką radością N. (np. Maria) i ja N. (np. Marek) pragniemy Wam uroczyście dzisiaj oświadczyć, że oboje się kochamy i pragniemy w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa. Dlatego prosimy Was, jako naszych Rodziców, abyście zechcieli wyrazić Waszą zgodę na ten związek i nam pobłogosławić.

Narzeczona:    Ja również pragnę ze swej strony oświadczyć, że miłość nasza jest szczera, a wola zawarcia sakramentu małżeństwa prawdziwa, stąd prosimy bardzo serdecznie, abyście zechcieli uroczyście wyrazić Waszą zgodę i odtąd traktować N. (np. Marka) i mnie N. (np. Marię) jako narzeczonych, otoczyć nas modlitwą i serdecznością, oraz udzielić rodzicielskiego błogosławieństwa, byśmy dobrze przygotowali się do naszego ślubu.

Ojciec lub matka jednego z narzeczonych:

P.     N. (np. Marku) i N. (np. Mario), jako wasi rodzice cieszymy się, że odszukaliście siebie i odkryliście wielki skarb miłości jaki Pan Bóg wlał w serce każdego z was. Akceptujemy waszą wolę i pragniemy wam jako narzeczonym udzielić naszego błogosławieństwa.

Przewodniczący kontynuuje obrzęd mówiąc:

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

P.    Bóg Ojciec Wszechmogący niech to sprawi, abyście wzrastali w Jego miłości i niech was zachowa w swojej łasce i pokoju.

Chrystus niech was oczyści od wszelkiego grzechu i zjednoczy ze sobą w Eucharystii.

Duch Święty niech oświeci wasze serca i umocni waszą wiarę, nadzieję i miłość, która jest więzią wszelkiej doskonałości.

W.    Amen.

Rodzice czynią na czole narzeczonych znak krzyżu kciukiem prawej ryki i przekazują im pocałunek pokoju. Po czym następuje

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PIERŚCIONKA(ÓW)

P.    Wszechmogący Boże, prosimy Cię, + pobłogosław ten zaręczynowy pierścionek (te zaręczynowe pierścionki). Niech on (one) będzie (będą) dla N. i N. znakiem wiecznej i ofiarnej miłości, jaką Ty nas wszystkich umiłowałeś. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

W.    Amen.

Narzeczony wręcza swojej narzeczonej pierścionek zaręczynowy. Wszyscy obecni mogą teraz złożyć zaręczonym życzenia.

Obrzęd kończy się wspólną modlitwą:

P.    Zwróćmy nasze serca do Miłosiernego Boga i prośmy Go słowami: Ciebie prosimy

W.    Wysłuchaj nas, Panie.

P.    Panie Jezu, Ty kochałeś swych Rodziców i byłeś przez Nich kochany, utwierdź wszystkie rodziny w pokoju i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy.

W.    Wysłuchaj nas, Panie.

P.    Chryste, Ty zawsze troskliwie pełniłeś wolę swego Ojca, spraw, aby odtąd N. i N. jako narzeczeni, wypełniając Twoją wolę wzrastali we wzajemnej miłości. Ciebie prosimy.

W.    Wysłuchaj nas, Panie.

P.    Chryste, Ciebie stroskani Rodzice znaleźli po trzech dniach w domu Ojca, naucz nas wszystkich szukania najpierw królestwa Bożego. Ciebie prosimy.

W.    Wysłuchaj nas, Panie.

P.    Wszystkie nasze prośby przedstawmy Miłosiernemu Bogu Ojcu w modlitwie, której nas nauczył sam Jezus Chrystus.

Ojcze nasz...

P.    Polećmy Parę Młodych i nas wszystkich szczególnej opiece Matki Najświętszej, odmawiając:

Pod Twoją obronę, uciekamy się ...

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Przewodniczący, a wraz z nim wszyscy zgromadzeni, czyniąc na sobie znak krzyża świętego, mówi:

P.    + Niech nam Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego.

W.    Amen.

Na zakończenie możemy zaśpiewać poniższą lub inną stosowną pieśń.

Niech oblicze Twe, Panie mój,

zajaśnieje nad sługą Twym,

niech przenika mnie Jego blask. (Trzy razy)

powrót